PROTIVÝBUCHOVÁ PREVENCE

Zaměstnavatel je povinen vykonávat prevenci a ochranu před výbuchem opatřeními, která zabrání vytvoření nebo iniciaci výbušné atmosféry a zmírní účinky výbuchu tak, aby se zajistila bezpečnost a ochrana zdraví při práci.

V rámci realizace projektů ochrany před výbuchem klademe důraz na odborný realizátorský tým ve spolupráci s renomovanými odborníky pro danou oblast.
V oblasti prevence a ochrany před výbuchem Vám nabízíme komplexní posouzení rizika výbuchu se zřetelem na všechny okolnosti týkající se pracovních činností. Při posuzování rizika výbuchu zohledňujeme i prostory, které jsou nebo mohou být otvory propojené s prostory, ve kterých se může vyskytnout výbušná atmosféra.
podnik po průmyslové havárii
Primárním krokem při realizaci projektů ochrany před výbuchem je správné určení potenciálních zdrojů úniku a určení iniciačních zdrojů.

Při realizaci projektu naše společnost využívá softwarové aplikace, které slouží zejména na výpočet rychlosti úniku látky / šíření látky v prostoru, výpočet proudění vzduchu v prostoru, určení času trvání výbušné atmosféry a též určení zóny výbušnosti / klasifikaci prostor.

Výstupní dokumentace z projektu obsahuje všechny potřebné náležitosti ve smyslu platné legislativy.